PROCEDURA

Procedura Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego Wyjazdu
1. Każdy uczestnik wyjazdu w dniu wyjazdu poświadcza o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Każdy uczestnik wyjazdu poświadcza, że nie zamieszkiwał i nie miał kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
3. Każdy uczestnik wyjazdu oświadcza, że jest przygotowany do stosowania się do wytycznych, regulaminów uczestnictwa w wyjeździe i zobowiązuje się respektować zapisy wynikające z Procedury Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego.
4. Każdy z uczestników ma obowiązek udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
5. Uczestnik ma obowiązek poinformować organizatora, jeśli choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg zakażenia. Uczestnik taką informacje musi dostarczyć osobiście. W powyższych przypadkach rekomenduje się dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyjeździe.
6. Uczestnik musi we własnym zakresie zaopatrzyć się w indywidualne maseczki, do zakrywania nosa i ust, do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
7. Uczestnik, akceptując regulamin oraz Procedurę Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego, akceptuje ryzyko zarażenia się, pomimo dochowania wszelkiej staranności ze strony organizatora, co potwierdza na piśmie.
8. Organizator zaświadcza, że obiekt, w którym odbywa się wyjazd, dostarczył niezbędne dokumenty do uznania, iż spełnia warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej czy procedury sanitarne).
9. Procedury sanitarne dostarczone przez Obiekt, zostaną udostępnione uczestnikom w celu potwierdzenia dochowania wszelkiej staranności ze strony organizatora.
10. Nie jest dopuszczalne, by uczestnicy na własną rękę modyfikowali przygotowaną przez Obiekt przestrzeń. Zabronione jest zwiększanie lub modyfikacja przestrzeni pokojów czy pomieszczeń, gdzie odbywają się zajęcia.
11. Obiekt przygotował przestrzeń dla Organizatora w celu zorganizowania infrastruktury potrzebnej do zapewnienia izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby w tym szczególności choroby zakaźnej.
12. Organizator, najmocniej jak to tylko obiektywnie możliwe dostosuje organizację wyjazdu w taki sposób, by zachować bezpieczny dystans społeczny podczas pobytu oraz podczas prowadzenia zajęć.
13. Organizator zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy Uczestnikami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.
14. Organizator dochowa wszelkiej staranności w kontekście bezpiecznej odległości Uczestników oraz dostosuje się do obecnie obowiązujących aktów prawnych, względem obowiązku dezynfekcji obiektu oraz sprzętów do ćwiczeń.
15. Organizator przy współpracy z Obiektem dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania kontaktu pomiędzy innymi grupami, które również przebywają na obiekcie.
16. Obiekt wraz z Organizatorem udostępni dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla Uczestników w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
17. Organizator zapewnia dezynfekcje wymienioną w pkt. 16, jak i w szczególnych przypadkach udostępni środki do dezynfekcji Uczestnikowi, z odpowiednią instrukcją ich poprawnego użytkowania.
18. Organizator deklaruje kontakt z lekarzem w razie potrzeby interwencji.
19. Harmonogram wyjazdu został skonstruowany w sposób, który zapewnia podział uczestników, na grupy, bez konieczności zbędnego gromadzenia się w jednym miejscu.
20. Przed wyjazdem, cała karda wyjazdowa została przeszkolona przez zespół prawny z Kancelarii IRBIS, który poinstruował o niezbędnym zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego. By dochować wszelkich zasad bezpieczeństwa, szkolenie odbyło się w sposób zdalny, bez narażania kadry na kontakt z osobami z zewnątrz.
21. Kadra w dniu wyjazdu poświadcza, że nie zamieszkiwała i nie miał kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Deklaruje również, iż stan zdrowia nie wskazuje na podejrzenie choroby.
22. Organizator zapewnia:
a. osobom zatrudnionym: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, termometr bezdotykowy.
b. możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej.
c. Organizator deklaruje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.
d. Obiekt ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny
e. Organizator realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
▪ przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
▪ nosić maseczkę zakrywającą nos i usta oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami,
▪ zachować bezpieczną odległość od Uczestników i współpracowników poza stanowiskiem pracy,
▪ regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
▪ podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
▪ starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
▪ używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
1. Organizator wyznaczy osobę do pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego zarówno uczestnikom, jak i kadrze wypoczynku. Pomiar będzie się odbywał w przypadku podejrzenia zachorowania i będzie wykonywany ponownie po odczekaniu 15 minut, by wyeliminować fałszywy wynik pomiaru, z powodu np. przegrzania się uczestnika, który właśnie skończył zajęcia polegające na intensywnych wysiłku fizycznym.
23. Dojazd na miejsce wyjazdu uczestnik ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie.
24. Grupa wyjazdowa będzie podzielona na grupy zajęciowe wg stylu tanecznego.
25. Organizator nie dopuszcza możliwości odwiedzin osób z zewnątrz.
26. Program wypoczynku zostanie wręczony uczestnikom z uwzględnieniem realizacji planu w miejscu wypoczynku ograniczając się do najbliższej okolicy. W przypadku innym niż wymieniony, program będzie realizowany z najbardziej jak to obiektywnie możliwym ograniczeniem kontaktu z osobami trzecimi.
27. Infrastruktura oraz sprzęt sportowy, będzie regularnie czyszczony z użyciem niezbędnych środków dezynfekcji zarówno przez Organizatora jak i obsługę Obiektu.
28. Jeśli ze względu na specyfikę uprawianego sportu, obiektywnie niemożliwym jest zachowanie dystansu społecznego, zgodnie z procedurami oraz regulaminem, zaleca się jak najmniejszy kontakt i utrzymanie dustansu jak tylko jest to możliwe.
29. Kadra została zapoznana ze szczegółową procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodną z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.