REGULAMIN

REGULAMIN WYJAZDU
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady udziału w Wyjeździe pod nazwą: Wyjazd taneczny
2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
2.a. Organizator – MATATA SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tadeusza Kościuszki 227, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000861364, NIP 6342981748
2.b. Uczestnik – osobę spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.
2.c. Wyjazd – zorganizowana forma wyjazdowych warsztatów edukacyjnych, będąca jedynie przedłużeniem oferty stacjonarnie oferowanej przez Taneczną Kompanię.
§2 CELE WYJAZDU
Organizacja Wyjazdu ma na celu:
1. edukację w zakresie technik tańca,
2. edukację w zakresie zdrowego stylu życia.

§3 TERMIN I MIEJSCE WYJAZDU
1. Wyjazd odbędzie się w dniach od 06.01.2022 do 09.01.2022. Do  Górski Ośrodek Szkoleniowo Wczasowy Hawrań ul. Sądelska 10 b    34-531 Murzasichle.
1.a. Organizator apeluje by zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem wyjazdu, podziałem na grupy, godziny oraz informacjami związanymi z meldowaniem się w ośrodku oraz opuszczeniem ośrodka.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany harmonogramu Wyjazdu przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez: zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz na kontach Facebook Organizatora oraz Wyjazduj, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Wyjazdu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. Zmiany te mogą wynikać ze zmieniających się warunków atmosferycznych.
3. Wszelkie koszty związane z organizacją imprezy turystycznej takie jak nocleg, wyżywienie, treningi, atrakcje, opieka kadry będą poniesione przez uczestników imprezy turystycznej na zasadzie zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora.
4. Uczestnik opłaca jedynie kwotę całościową za wyjazd, koszty wymienione w powyższym ustępie zawierają się już w finalnej cenie wyjazdu.
§3 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Wyjeździe zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.a. Wyjazd jest skierowany do członków i sympatyków Tanecznej Kompanii i nie jest dostępny ogółowi społeczeństwa, nie jest też wydarzeniem otwartym.
2. Warunkiem udziału w Wyjeździe jest:
2.a. rejestracja na Wyjazd i opłacenie biletu zgodnie z wytycznymi na Wyjeździe;
2.b. podpisanie przez uczestnika oświadczenia zdrowotnego oraz deklaracji, że jest świadomy zagrożeń wynikających z charakteru warsztatów;
2.c. wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej;
2.d. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 5 poniżej.
3. Wzory powyższych oświadczeń zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail. Powyższe oświadczenia podane w zgłoszeniu e- mail stanowią jego integralną część. Brak podania jakiegokolwiek oświadczenia uniemożliwi udział Uczestnika w Wyjeździe co szczegółowo uzasadnia niniejszy regulamin.
4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi jest również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w tym Wyjeździe, na miejscu przebywać będzie z nami zespół foto-video, który ma za zadanie utrwalić pobyt Uczestników na Wyjeździe. Uczestnik Wyjazdu oświadcza, że wyraża zgodę na używanie swojego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany o tym, że na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Organizator usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w Wyjeździe, co jest ujęte w ofercie Wyjazdu lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
§4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę lub pozostawiać w zamkniętych na klucz pokojach, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na terenie ośrodka rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy Uczestnik nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę lub zamknięcia na klucz w bezpiecznym pomieszczeniu), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
2. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania przez Uczestnika kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu (znajdujące się w karcie rejestracyjnej).
2.a. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć Organizator jak i trener prowadzący mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę powołując się na jej bezpieczeństwo (brak poprawnej rozgrzewki). Jeżeli mimo zaleceń Organizatora lub trenera Uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku Tanecznej Kompanii jak i trenera prowadzącego. Deklaracja ta jest ustna przy udziale minimum dwóch świadków. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
2.b. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia pokoju i jego wyposażenia od razu trenerowi lub Organizatorowi. Użytkowanie pokoju i jego wyposażenia przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
2.c. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali tanecznej poza zajęciami ze względów bezpieczeństwa. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem.
3. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi, Organizator stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
3.a. Liczebność grup będzie dostosowana do postanowień Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego.
3.b. Organizator dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: polityka bezpieczeństwa.
3.c. Ze względu na charakter Wyjazdu, Uczestnik powinien liczyć się z możliwością powstania siniaków, otarć, zadrapań, a także innych drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Uczestnik deklaruje tym samym, że został o tym poinformowany, co potwierdza w osobnym oświadczeniu.
4. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w Wyjeździe Uczestnikom, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie bądź też ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla siebie, innych Uczestników Wyjazdu lub przedstawicieli Organizatora bądź osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wyjazdu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuowania udziału w Wyjeździe i wydalenia Uczestnika, który rażąco narusza postanowienia niniejszego regulaminu, znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora.
6. Każdego z uczestników obowiązuje strój sportowy. Miękkie obuwie lub boso, spodnie i koszulki z krótkim, bądź długim rękawem. Całość ubioru bez twardych elementów tj. zamki, guziki, zapięcia, klamry, paski, biżuteria. Do upięcia włosów stosują jedynie materiałowe ozdoby. Niedopuszczalne są wszelkie kolczyki, wisiorki łańcuszki inne ozdoby twarde.
7. Ze względów higienicznych Organizator nie zapewniają sprzętu ochronnego (takiego jak: ochraniacze na kolana czy łokcie) dla Uczestników Wyjazdu. Każdy z Uczestników musi posiadać swój własny sprzęt ochronny.
8. Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie obiektu w którym odbywa się Wyjazd. W tym szkody fizyczne i materialne, za które deklaruje zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
9. Udział w Wyjeździe jest odpłatny. Opłacenie Wyjazdu nie jest równoznaczne ze skorzystaniem z usługi. Opłacenie Wyjazdu bez procedur formalnych nie będzie kwalifikowało się do realizacji usługi, a pieniądze wpłacone na Wyjazd zostaną zwrócone. Procedury formalne, bez których Organizator nie będzie mógł zrealizować usługi względem Uczestnika to:
9.a. Akceptacja regulaminu przez Uczestnika
9.b. Akceptacja sposobu przetwarzania danych przez Uczestnika
9.c. Podpis Uczestnika pod oświadczeniem zdrowia
9.d. Podpis Uczestnika pod oświadczeniem znajomości regulaminu oraz zasad obowiązujących na Wyjeździe
9.e. Zgoda Uczestnika na oświadczeniu dotyczącym publikowania wizerunku Uczestnika (ten wymóg będzie zgodny z postanowieniami regulaminu w §4)
10. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie przez Uczestnika oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
11. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
§5 CHARAKTER WYJAZDU
1. Organizator informuje, iż przedmiotem usługi są warsztaty z zakresu tańca: bachata, kizomba, urban kiz i pochodnych do niej technik tanecznych i sportowych. Zajęcia prowadzone podczas Wyjazdu, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
2. Organizator nie oferuje Uczestnikom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas treningów mają charakter prywatny. Uczestnik deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie usługi, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
2.a. Trener na Wyjeździe prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów lub figury czy triki. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur czy elementów, jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
2.b. Teren Wyjazdu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Teren Wyjazdu to przestrzeń wchodząca w zakres pomieszczeń wynajmowanych w ramach odrębnej usługi od właścicieli ośrodka wypoczynkowego „Dom Wczasowy Stalownik”. Na terenie Wyjazdu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Wyjazdu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie Wyjazdu. Ze względu na unikalny klimat i specyfikę zajęć, która jest również przedmiotem usługi Organizator chroni prywatność Uczestników oraz instruktorów. Ze względu bezpieczeństwa każda próba zakłócenia pracy Organizatorów, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy, zagrażaniu bezpieczeństwu Uczestników oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Organizatora, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy kadry Wyjazdu i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. Organizator będzie występował również z roszczeniami względem strat wizerunkowych takiego zdarzenia. Kara będzie dochodzona za pośrednictwem procesu sądowego.
2.c. Każda osoba, która przebywa na terenie Wyjazdu, musi być zapisana na liście wyjazdowej, co potwierdza opłacenia usługi. Osoby niewidniejących na liście są zmuszone opuścić teren Wyjazdu w trybie natychmiastowym, chyba że administracja lub kierownictwo zdecydują inaczej.
3. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Wyjazdu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Wyjazdu, zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć będzie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
4. Organizator informuje, że teren Wyjazdu jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki może być skrupulatnie rejestrowane (audio i video) w celach zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i pracowników za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest teren Wyjazdu na wypadek wtargnięcia osób niebędących Uczestnikami. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Materiały te, jeśli powstaną, będą kasowane po Wyjeździe i nie będą przetrzymywane jeśli nie dojdzie do niepowołanych zdarzeń.
5. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: polityka prywatności
§6 ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE
1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Organizatorowi.
1.a. Wyjątek stanowi sytuacja, w której świadczenie usługi rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta i został on poinformowany, że utraci prawo do odstąpienia.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Uczestnika dokumentów potwierdzających zapis Uczestnika na Wyjazd.
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Organizatora: info@tanecznakompania.pl Dane kontaktowe: Tadeusza Kościuszki 227, 40-600 Katowice. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostarczonym z pozostałymi dokumentami oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w ust. 3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
§7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.